MR

Medezeggenschap betekent voor ouders en personeelsleden: praten en meedenken over schoolbeleid. Bij het fuseren van beide scholen tot basisschool BijEen hebben beide MR-er ook direct besloten om verder te gaan als één MR

De MR bestaat uit twee geledingen n.l.

  • vertegenwoordigers van de ouders
  • vertegenwoordigers van het personeel 

U kunt zich verkiesbaar stellen voor de MR als er een oproep komt voor verkiezingen. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. De MR heeft drie soorten rechten n.l. het instemmingsrecht, het adviesrecht en het initiatiefrecht.

In de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) en in het MR reglement ligt vast op welke wijze de MR inspraak heeft. Zo heeft de MR o.a. instemmingsrecht over: Het schoolplan, de schoolgids, de schooltijden, veiligheid en gezondheid. En adviesrecht over bijvoorbeeld verandering van de grondslag van de school en de aanname van personeel. Onze MR vergadert een keer in de twee maanden, deze vergaderingen zijn openbaar.
In de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) wordt bovenschools beleid besproken.

In de GMR zijn vanuit elke MR een ouder en een personeelslid vertegenwoordigd.

Onze MR bestaat op dit moment uit 8 leden: 4 ouders en 4 leerkrachten.

Vanuit de oudergeleding zitten in de MR:
Robert Betting (voorzitter)
Saskia Ringnalda
Natasja te Linde en
Natasja Huinink

Vanuit de personeelsgeleding zitten in de MR:
Jolien te Braake (secretaris),
Ruben Oberink 
Lilian Radovanovic en
Wendy Schuirink

E-mailadres:
mr.bijeen@paraatscholen.nl

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT